شیوه طرح شکایت - اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای

شیوه نامه نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان

اطلاعیه نحوه دریافت و رسیدگی به شکایت مشتریان 1398